Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sprendžia Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Ugniagesių gelbėtojų mokyklai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veiklos organizavimą;

6.2. užtikrina, kad Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.3. planuoja, organizuoja ir vykdo Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veiklą vadovaudamasis departamento strateginiu veiklos planu, departamento metiniu veiklos planu ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos metiniu priemonių planu;

6.4. teikia departamentui ataskaitą apie priemonių, įtrauktų į departamento strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, už kurių vykdymą atsakinga Ugniagesių gelbėtojų mokykla, vykdymą. Taip pat teikia departamento direktoriui tvirtinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos metinio veiklos plano projektą ir teikia ataskaitą apie jo vykdymą;

6.5. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veiklos gerinimo;

6.6. pagal kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo siunčiamuosius dokumentus, atsakymus į paklausimus;

6.7. tvirtina Ugniagesių gelbėtojų mokyklos struktūrinių padalinių nuostatus, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

6.8. teikia departamento direktoriui tvirtinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos nuostatus;

6.9. departamento direktoriaus įgaliojimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Ugniagesių gelbėtojų mokyklos vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis. Teisės aktų nustatyta tvarka skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, juos skatina, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes ir įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

6.10. užtikrina darbo sąlygas Ugniagesių gelbėtojų mokyklos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų funkcijoms atlikti;

6.11. kontroliuoja Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vykdomo mokymo eigą;

6.12. priima ir šalina iš Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantus, juos skatina, skiria drausmines nuobaudas;

6.13. tvirtina Ugniagesių gelbėtojų mokyklos metinius išlaidų planus, rengia Ugniagesių gelbėtojų mokyklos vykdomų programų sąmatų projektus, kuriuos teikia departamento direktoriui tvirtinti, ir atsako už jų vykdymą;

6.14. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja skirtas lėšas pagal nustatytą paskirtį Ugniagesių gelbėtojų mokyklos programoms vykdyti ir veiklos tikslams įgyvendinti;

6.15.  teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

6.16. pagal kompetenciją sudaro sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

6.17. organizuoja Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir jo struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su užsakovais, ministerijų, mokslinių tyrimų ir mokslo įstaigų vadovaujančiais darbuotojais, analogiškų užsienio įstaigų vadovais bei viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;

6.18. dalyvauja departamento organizuojamuose metiniuose ataskaitiniuose pasitarimuose, kuriuose pristato Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veiklos praėjusių kalendorinių metų ataskaitą;

6.19. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

6.20. departamento vadovybės nurodymu vyksta į ekstremaliųjų įvykių vietas organizuoti nepertraukiamą ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą;

6.21. teikia departamentui siūlymus dėl investicinių planų sudarymo ir organizuoja investicijų projektų rengimą;

6.22. užtikrina Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viešųjų ryšių įgyvendinimą;

6.23. atstovauja Ugniagesių gelbėtojų mokyklai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, tarpžinybinėse darbo grupėse;

6.24. kontroliuoja asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą;

6.25. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą;

6.26. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą Ugniagesių gelbėtojų mokykloje;

6.27. vykdo departamento direktoriaus, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir jo pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis;