Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. rengia Mokyklos pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, organizuoja jų savalaikį pateikimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;

  2. atlieka ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, priimant prekes ir paslaugas, vykdo materialiųjų vertybių ir turto apskaitą, kontroliuoja išdavimą, sunaudojimą, tikrina likučius;

  3. tvarko Mokyklos Administracinio skyriaus dokumentaciją, tinkamai ją įformina ir perduoda į Mokyklos archyvą;

  4. nustatyta tvarka ir terminais rengia ir paruošia išsiuntimui Mokyklos dokumentus, rengia ataskaitas apie dokumentų išsiuntimą;

  5.  prižiūri apgyvendinimui skirtas patalpas, apgyvendina juose valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus ir darbuotojus;

  6. teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja Mokyklos darbuotojų aprūpinimą tarnybine, specialiąja uniforma bei darbo drabužiais, tvarko su tarnybinės, specialiosios uniformos bei darbo drabužių įsigijimu, išdavimu, apskaita, nurašymu ir kitus susijusius dokumentus;

  7. sistemina informaciją apie materialinių vertybių poreikį, tiesioginio vadovo pavedimu inicijuoja pirkimus, rengia technines specifikacijas dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

  8. teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl priskirto materialiojo turto priežiūros optimizavimo ir eksploatavimo gerinimo, materialiojo turto naudojimo arba pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, rengia su turto pripažinimu ir nurašymu susijusius dokumentus;

  9. dalyvauja Mokyklos sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

  10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Mokyklos veikla susijusius pavedimus.