Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja ir atlieka teritorijos  priežiūros ir aplinkos tvarkymo darbus, paskirsto užduotis teritorijos valytojams ir koordinuoja teritorijos valytojų darbą;

 2. prižiūri jam priskirtą materialųjį turtą, užtikrina tinkamą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį šio turto eksploatavimą;

 3. organizuoja Mokyklos Praktinio parengimo skyriuje esančių statinių, lauko inžinerinių tinklų ir sistemų priežiūrą ir remontą, užtikrina teisės aktų reikalavimus atitinkantį jų funkcionavimą;

 4. vykdo asmens, atsakingo už Mokyklos dujų ūkį, funkcijas, paskutinę mėnesio dieną fiksuoja elektros ir dujų skaitiklių rodmenis, deklaruoja juos nustatyta tvarka;

 5. teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus teritorijoje esančio miško sanitarinį kirtimą, talkina atliekant sanitarinio kirtimo darbus;

 6. teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl reikalingo įsigyti prekių poreikio, tiesioginio vadovo pavedimu, vykdo pirkimų iniciatoriaus funkcijas, rengia prekių ir paslaugų technines specifikacijas dėl jų įsigijimo, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

 7. teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl priskirto turto priežiūros optimizavimo ir eksploatavimo gerinimo, priskirto materialiojo turto naudojimo arba pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, rengia su turto pripažinimu ir nurašymu susijusius dokumentus;

 8. organizuoja bei atlieka smulkų turto remontą;

 9. tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka, rengia ir teikia ataskaitas apie šių materialinių vertybių likučius, atlieka ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę;

 10. kontroliuoja energetinių resursų naudojimą (Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus teritorijoje);

 11. dalyvauja Mokyklos sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

 12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Mokyklos veikla susijusius pavedimus.