Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. organizuoja ir atlieka Mokyklos patalpų, teritorijos ir aplinkos priežiūros bei tvarkymo darbus;
  2. organizuoja ir vykdo Mokyklos pastato ir patalpų ūkinę, techninę priežiūrą, eksploatavimą bei remontą;
  3. prižiūri jam priskirtą materialųjį turtą, užtikrina tinkamą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį šio turto eksploatavimą; analizuoja turto būklę ir teikia siūlymus dėl remonto; organizuoja remonto darbus; teikia siūlymus dėl nereikalingų materialinių vertybių tolimesnio naudojimo, perdavimo ir nurašymo;
  4. užtikrina Mokyklos tarnybinių lengvųjų ir specialiųjų automobilių eksploatavimą, kontroliuoja jų techninę būklę, užtikrina, kad laiku būtų atliekami techninio aptarnavimo, techninės apžiūros bei eksploatacinių medžiagų papildymo ir keitimo darbai, organizuoja automobilių gedimų šalinimą, rūpinasi automobilių švara;
  5. tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, tvarko automobilių, įrenginių eksploatacinių medžiagų apskaitą, saugojimą bei nurašymą;
  6. užtikrina darbo kabinetų ir bendrųjų patalpų aprūpinimą baldais ir reikalingu inventoriumi, šių patalpų parengimą darbui, posėdžiams, pasitarimams, renginiams, svečių priėmimams ir pan.;
  7. kontroliuoja energetinių resursų naudojimą, rengia informaciją apie energetinių resursų naudojimo pokyčius ir lėšų sąnaudas, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;
  8. pagal pareigybės kompetenciją nustato reikalingų prekių ir paslaugų poreikį, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, skyriaus vedėjo pavedimu rengia pirkimo paraiškas, technines specifikacijas viešiesiems pirkimams vykdyti, sutarčių projektus, administruoja ir kontroliuoja priskirtų sutarčių vykdymą;
  9. pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
  10. pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Mokyklos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Mokyklos viršininko, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus.