Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. prižiūri bendrabučių patalpas, inventorių ir turtą, užtikrina tinkamą gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų ir įrenginių priežiūrą;

  2. priima, išduoda ir saugo minkštą inventorių, kitas materialines vertybes (toliau – materialinės vertybės), vykdo jų apskaitą, atlieka ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, kontroliuoja materialinių vertybių sunaudojimą, tikrina likučius;

  3. organizuoja Mokyklos kursantų, klausytojų bei valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų ir darbuotojų apgyvendinimą, vykdo bendrabučių užimtumo apskaitą;

  4. valo bendro naudojimo patalpas bendrabučiuose, užtikrina bendro naudojimo patalpų ir aplinkos daiktų (įrenginių, baldų, inventoriaus) paviršių valymo ir dezinfekcijos vykdymą vadovaujantis Mokyklos patvirtintais teisės aktais;

  5. koordinuoja skalbinių surinkimą (arba surenka juos), kontroliuoja skalbinių rūšiavimo, laikymo, atidavimo į skalbyklą ir priėmimo iš jos procesus;

  6. teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl reikalingo įsigyti prekių ir paslaugų poreikio, tiesioginio vadovo pavedimu inicijuoja pirkimus, rengia prekių ir paslaugų technines specifikacijas dėl jų įsigijimo, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

  7. teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl bendrabučių priežiūros optimizavimo ir eksploatavimo gerinimo, priskirto materialiojo turto naudojimo arba pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, rengia su turto pripažinimu ir nurašymu susijusius dokumentus;

  8. dalyvauja Mokyklos sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

  9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Mokyklos veikla susijusius pavedimus.