Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. sistemina informaciją apie materialinio turto poreikį, tiesioginio vadovo pavedimu inicijuoja pirkimus, rengia technines specifikacijas dėl priekių ir paslaugų įsigijimo, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

  2. vykdo priskirto materialiojo turto kiekinę apskaitą, kontroliuoja išdavimą, sunaudojimą, tikrina likučius;

    teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl materialiojo turto naudojimo, priežiūros, eksploatavimo, pripažinimo nereikalingu arba

  3. netinkamu(negalimu) naudoti, rengia su turto pripažinimu ir nurašymu susijusius dokumentus;

  4. atlieka ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę priimant prekes ir paslaugas;

  5. dalyvauja Mokyklos sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

  6. organizuoja ir rūpinasi priskirtų patalpų priežiūra;

  7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Mokyklos veikla susijusius pavedimus.