Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. vadovauja Mokyklos Mokymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklai ir atsako už skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą;
  2. pagal kompetenciją koordinuoja Mokyklos veiklą, susijusią su ugniagesių gelbėtojų pirminio, tęstinio ir neformalaus profesinio mokymo organizavimu ir įgyvendinimu, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės ir civilinės saugos žinių skleidimu;
  3. organizuoja su pirminiu ir tęstiniu mokymo planavimu, organizavimu ir vykdymu susijusių dokumentų rengimą, dalyvauja juos rengiant;
  4. organizuoja planuoja, koordinuoja ir metodiškai vadovauja rengiant naujas ir atnaujinant esamas mokymo programas, mokymo programų modulius;
  5. nustato Mokymo skyriaus pareigūnų ir tarnautojų pedagoginius darbo krūvius;
  6. organizuoja nuotolinį mokymąsi, Mokyklos internetinės svetainės (www.ugm.lt) priežiūrą;
  7. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie Mokyklos kursantų pažangumą;
  8. moko VPGT pareigūnus, tarnautojus ir darbuotojus pagal formaliojo ir neformaliojo mokymo, kvalifikacijos tobulinimo programas;
  9. moko kursantus pagal profesinio ir įvadinio mokymo programas;
  10. rengia metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius bei kitas mokymo priemones;
  11. teikia pasiūlymus dėl mokymo priemonių įsigijimo ir gamybos;
  12. pagal kompetenciją organizuoja asmens įgytų kompetencijų vertinimą;
  13. organizuoja veiklas pagal Mokyklos vykdomą tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
  14. pagal kompetenciją organizuoja metodinius seminarus, pasitarimus, konferencijas, tarnybinius mokymus, susijusius su mokymo organizavimu ir vykdymu;
  15. pagal kompetenciją koordinuoja, dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant su profesiniu mokymu susijusius tarptautinius ir nacionalinius projektus;
  16. analizuoja informaciją apie Europos Sąjungos, nacionalinių ir kitų šalių bei institucijų administruojamas finansines priemones, kvietimus dalyvauti nacionalinių ir užsienio šalių institucijų rengiamuose projektuose, inicijuoja dalyvavimą projektuose, teikia paraiškas,  pagal kompetenciją organizuoja projekto veiklų įgyvendinimą;
  17. teikia metodinę pagalbą civilinės saugos sistemos subjektams, kuriuose organizuojamas ir vykdomas civilinės saugos mokymas;
  18. koordinuoja Mokyklos profesinį mokymą vykdančių skyrių metodinę ir tiriamąją veiklą;
  19. organizuoja informacijos apie Mokyklos kursantų pažangumą kaupimą, analizę ir sisteminimą;
  20. pagal kompetenciją organizuoja civilinės saugos teisės aktų projektų rengimą;
  21. pagal kompetenciją dalyvauja Mokyklos viršininko sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
  22. pagal kompetenciją dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pratybose;
  23. vykdo priskirtų kokybės vadybos sistemos (ISO) procesų stebėseną ir įgyvendinimą;
  24. pagal kompetenciją teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams;
  25. pagal kompetenciją populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos, valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ar kitų institucijų organizuojamuose švietėjiškuose renginiuose;
  26. departamento direktoriui pavedus dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
  27. dalyvauja ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
  28. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai;
  29. Organizuoja Mokyklos duomenų bazių, susijusių su mokymo organizavimu, priežiūrą ir pildymą.