Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio profesinio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas cheminių įvykių padarinių likvidavimo, gaisrų gesinimo organizavimo ir taktikos srityse;
 2. užtikrina kursantų ir klausytojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu;
 3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant mokymo programas;
 4. kaupia specialią literatūrą, rengia konspektus, testus ir kitą metodinę medžiagą cheminių įvykių padarinių likvidavimo, gaisrų gesinimo organizavimo ir taktikos temomis;
 5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
 6. teikia Mokymo skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl mokymo priemonių įsigijimo ir gaminimo;
 7. vykdo nuotolinį mokymą pagal Mokyklos nuotolinio mokymosi programas;
 8. rengia mokymo tvarkaraščių projektus, juos derina ir teikia Mokyklos viršininkui tvirtinti;
 9. pagal kompetenciją populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos, valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ar kitų institucijų organizuojamuose švietėjiškuose renginiuose;
 10. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Mokymo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai;
 11. Laikinai nesant Mokyklos Mokymo skyriaus viršininkui, vykdo jo funkcijas.