Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio ir tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas Bendrojo pagalbos centro, gaisrų prevencijos, gaisrų gesinimo transporto priemonių srityse;
 2. teikia Mokymo skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl mokymo priemonių įsigijimo, rengia joms techninių specifikacijų projektus;
 3. kaupia specialią literatūrą, rengia konspektus, metodinę medžiagą Bendrojo pagalbos centro, gaisrų prevencijos, gaisrų gesinimo transporto priemonių tematika;
 4. vykdo nuotolinį mokymą pagal Mokyklos nuotolinio mokymosi programas;
 5. užtikrina kursantų ir klausytojų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu;
 6. teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 7. teikia pasiūlymus dėl tematinių mokymo planų bei užsiėmimų tvarkaraščių sudarymo;
 8. teikia pasiūlymus dėl Mokymo skyriaus metinės veiklos plano sudarymo;
 9. dalyvauja Mokyklos, valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ar kitų institucijų organizuojamuose švietėjiškuose renginiuose;
 10. tvarko mokymo organizavimo dokumentaciją;
 11. pagal kompetenciją organizuoja renginius ir dalyvauja juose populiarinant ugniagesio gelbėtojo profesiją, skatina Mokyklos kursantus siekti karjeros;
 12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
 13. pagal kompetenciją vykdo kitus su Mokymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Mokyklos tikslų įgyvendinimo.