Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. Skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio profesinio, neformalaus suaugusiųjų švietimo ir civilinės saugos tęstinio bei įvadinio mokymo programas.
 2. Vykdo nuotolinį mokymą pagal Mokyklos nuotolinio mokymosi programas.
 3. Renka, kaupia paraiškas iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų, komplektuoja klausytojų grupes į civilinės saugos mokymo kursus.
 4. Kaupia specialią literatūrą, rengia konspektus, testus ir kitą metodinę medžiagą civilinės saugos temomis.
 5. Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę ir dalykinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojams bei darbuotojams, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojams.
 6. Teikia siūlymus dėl civilinės saugos mokymo programų ir mokymo proceso gerinimo.
 7. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose mokymo organizavimo klausimais.
 8. Kompetencijos ribose populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos, valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ar kitų institucijų organizuojamuose švietėjiškuose renginiuose.
 9. PAGD prie VRM direktoriui pavedus dalyvauja ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje.
 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalaurokvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. studijų kryptis – saugos inžinerija;
 3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
 4. studijų kryptis – gamtinė geografija;
 5. studijų kryptis – pedagogika;

arba:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. darbo patirtis – civilinės saugos srities patirtis;
 3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.