Pareigų aprašymas Spausdinti

​​

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 1. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus kursantams ir klausytojams pagal pirminio profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo, įvadinio mokymo kursų ir kvalifikacijos tobulinimo programas specialybės kalbos srityje;
 2. užtikrina kursantų ir klausytojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu;
 3. teikia pasiūlymus dėl mokymo programų rengimo, jų papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 4.  kaupia specialią literatūrą, rengia konspektus, metodinę ir vaizdinę mokomąją medžiagą pagal savo veiklos kryptis;
 5. tvarko mokymo organizavimo dokumentaciją;
 6.  tiesioginio vadovo pavedimu vykdo padalinio atliekamų pirkimų iniciatoriaus funkcijas, dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
 7.  organizuoja tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, rengia sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų projektus, organizuoja tarptautinių ir tarpinstitucinių sutarčių įgyvendinimą, rengia ir teikia siūlymus tarptautinio ar tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimais;
 8.  vykdo nuotolinį mokymą pagal Mokyklos nuotolinio mokymo programas;
 9. analizuoja informaciją apie Europos Sąjungos, nacionalinių ir kitų šalių bei institucijų administruojamas su mokymu susijusias finansines priemones, kvietimus dalyvauti nacionalinių ir užsienio šalių institucijų rengiamuose projektuose, rengia paraiškų projektus finansavimui gauti ir dalyvauja įgyvendinant tarptautinius ir nacionalinius projektus;
 10. organizuoja konferencijas, renginius ir susitikimus;
 11.  vykdo kitus, su Mokyklos funkcijomis susijusius, Mokyklos viršininko, Mokyklos viršininko pavaduotojo ir Mokyklos Mokymo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos tikslai.