Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
 4. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
 6. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
 7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 8. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
 9. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
 10. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.
 11. Organizuoja teritorijos tvarkytojų, patalpų valytojų darbą.
 12. Administruoja Valstybės turto paieškos informacinę sistemą, atsako už duomenų pateikimą į šią sistemą.
 13. Rengia Ugniagesių gelbėtojų mokyklos eksploatuojamų pastatų energetinių resursų išlaidų suvestines.
 14. Vykdo pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 15. Rengia Mokyklos turto nuomos sutarčių projektus, dokumentus susijusius su pradiniu turto nuompinigių dydžio nustatymu ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti.
 16. Organizuoja turto nuomą teisės aktų nustatyta tvarka.
 17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. studijų kryptis – vadyba;

arba:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;
 3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.