Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. vadovauja Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklai ir atsako už skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą;
  2. atsako už praktinį kursantų ir klausytojų mokymą pagal Mokykloje įgyvendinamas mokymo  programas;
  3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Mokyklos vidaus administravimo teisės aktų projektus;
  4. rengia Mokyklos viršininko įsakymų bei kitų teisės aktų projektus susijusius su skyriaus veikla;
  5. atsako už povandeninių darbų specialistų ir plaukikų gelbėtojų mokymą ir povandeninių darbų specialistų atestavimą;
  6. inicijuoja ir teikia pasiūlymus Mokyklos viršininkui dėl mokymo priemonių įsigijimo;
  7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant naujas mokymo programas;
  8. pagal kompetenciją dalyvauja Mokyklos viršininko, Departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
  9. kontroliuoja  priskirtų kokybės vadybos sistemos (ISO) procesų stebėseną ir įgyvendinimą;
  10. kontroliuoja, esant reikalui perskirsto, Praktinio parengimo skyriaus pareigūnų ir darbuotojų pedagoginį darbo krūvį;
  11. moko VPGT pareigūnus, tarnautojus ir darbuotojus pagal formaliojo ir neformaliojo mokymo, kvalifikacijos tobulinimo programas;
  12. analizuoja informaciją apie Europos Sąjungos, nacionalinių ir kitų šalių bei institucijų administruojamas finansines priemones, kvietimus dalyvauti nacionalinių ir užsienio šalių institucijų rengiamuose projektuose, inicijuoja dalyvavimą projektuose, teikia paraiškas,  pagal kompetenciją organizuoja projekto veiklų įgyvendinimą;
  13. moko kursantus pagal profesinio ir įvadinio mokymo programas;
  14. rengia metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius bei kitas mokymo priemones;
  15. teikia pasiūlymus dėl mokymo priemonių įsigijimo ir gamybos;
  16. pagal kompetenciją vykdo asmens įgytų kompetencijų vertinimą;
  17. pagal kompetenciją organizuoja metodinius seminarus, pasitarimus, konferencijas, tarnybinius mokymus;
  18. pagal kompetenciją koordinuoja, dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant su praktiniu mokymu susijusius tarptautinius ir nacionalinius projektus;
  19. teikia Mokyklos Administraciniam skyriui materialinio, techninio aprūpinimo poreikį, pasiūlymus dėl jo įsigijimo bei rengia įsigyjamo turto specifikacijas;
  20. teikia Mokyklos Administraciniam skyriui pasiūlymus dėl turto priežiūros, remonto darbų bei skyriui priskirto nematerialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;
  21. rengia skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas bei teikia Mokyklos viršininkui;
  22. kompetencijos ribose organizuoja sportinius renginius VPGT darbuotojams bei Mokyklos kursantams;
  23. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo sporto renginius, stovyklas;
  24. kompetencijos ribose dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pratybose;
  25. vykdo skyriaus pareigūnų, dirbančių pamainomis darbo laiko planavimą ir apskaitą;
  26. pagal kompetenciją dalyvauja Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro ir departamento ekstremalių situacijų operacijų centro veikloje;
  27. pagal kompetenciją teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams;
  28. pagal kompetenciją populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos, valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ar kitų institucijų organizuojamuose švietėjiškuose renginiuose;
  29. organizuoja Mokyklos pajėgų dalyvavimą įvykių ir ekstremalių situacijų likvidavimo ir padarinių šalinimo darbuose;
  30. departamento direktoriui pavedus dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
  31. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai;
 1. organizuoja kursantų besimokančių Praktinio parengimo skyriuje instruktavimus darbų saugos klausimais.