Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus kursantams, kursų dalyviams, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  (toliau – VPGT) pareigūnams ar darbuotojams pirmosios pagalbos mokymo ir dezinfekcijos atlikimo srityse Mokykloje ir (ar) VPGT padaliniuose;
 2. rengia ir praveda akcijas, seminarus ir kitus renginius, susijusius su sveikatingumu, sveika gyvensena;
 3. užtikrina bei atsako už kursantų ir kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų, drausmės ir tvarkos laikymąsi paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu;
 4. teikia pasiūlymus dėl mokymo programų rengimo, jų papildymo bei dalyvauja jas rengiant;
 5. kaupia specialią literatūrą, rengia konspektus, rekomendacijas ir vaizdinę mokomąją medžiagą pagal savo veiklos kryptis;
 6. siekiant pateikti tikslingą ir aktualią informaciją, nuolat atnaujina mokomąją medžiagą, remiantis naujausiomis mokslinėmis ekspertizėmis ir Europos gaivinimo rekomendacijomis;
 7. tvarko mokymo organizavimo dokumentaciją;
 8. dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose (pratybose), kai pagal išankstinę legendą kursantams ar kursų dalyviams teks suteikti pirmąją medicininę pagalbą tariamiems nukentėjusiems, stebi ir vertina dalyvaujančių šiuose mokymuose kursantų ar kursų dalyvių veiksmus bei savijautą;
 9. besirengiant praktiniams užsiėmimams (pratyboms) organizuoja ir atlieka tariamų nukentėjusių parengimą (grimavimą, sužeidimų muliažų uždėjimą ir t. t.) pagal sužalojimų pobūdį;
 10. prižiūri, dezinfekuoja pirmosios pagalbos paskaitose ir  praktiniuose užsiėmimuose naudojamas priemones;
 11. teikia pasiūlymus ir rengia įsigyjamo turto technines specifikacijas (atlieka rinkos analizę) pagal savo kuruojamas sritis;
 12. pagal kompetenciją dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
 13. vairuoja Mokyklos transporto priemones;
 14. esant poreikiui, Mokykloje organizuojamų sporto ar kitų renginių metu dalyvauja juose, kaip budintis personalas galintis suteikti pirmąją pagalbą;
 15. pagal poreikį dalyvauja civilinės saugos ir VPGT pratybose;
 16. vykdo kitus, su Mokyklos funkcijomis susijusius, Mokyklos viršininko, Mokyklos viršininko pavaduotojo ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos tikslai.