Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. vykdo veiklą, susijusią su ugniagesių gelbėtojų pirminio, tęstinio ir neformalaus profesinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;
 2. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su darbais vandenyje, ant vandens ir ledo paviršiaus bei susijusias su gaisrų gesinimo taktikos (štabo darbų organizavimu) mokymu;
 3. ruošia ir kaupia mokomąją medžiagą (metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius ir t.t.), mokymo priemones pagal kuruojamas sritis;
 4. organizuoja ir vykdo VPGT pareigūnų ir kitų įstaigų darbuotojų povandeninių darbų specialistų atestavimą;
 5. teikia pasiūlymus dėl Kursantų ir klausytojų vidaus tvarkos taisyklių pakeitimų, jų įgyvendinimo, kontrolės ir rengia su tuo susijusius projektus;
 6. rengia (atnaujina) specialaus fizinio ir profesinio parengimo komplekso su baseinu narams mokyti patalpų, stadiono, mokomojo bokšto naudojimosi taisykles;
 7. vairuoja Mokyklos viršininko įsakymu priskirtas transporto priemones;
 8. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų, teisės aktų projektus bei kitų norminių dokumentų projektus;
 9. pagal kompetenciją dalyvauja Mokyklos viršininko sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
 10. rengia įsigyjamo turto specifikacijas (atlieka rinkos analizę) pagal kuruojamas sritis;
 11. teikia pasiūlymus ir specifikacijas dėl įsigyjamų treniruoklių bei maketų gamybos pagal kuruojamas sritis;
 12. užtikrina efektyvų materialinių vertybių, energetinių resursų, mokymo priemonių panaudojimą, esančių specialaus fizinio ir profesinio parengimo komplekse su baseinu narams mokyti.
 13. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
 14. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose;
 15. kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 16. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
 17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
 18. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai;
 19. Laikinai nesant Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininkui, vykdo jo funkcijas