Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;
 2. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su darbais vandenyje, ant vandens ir ledo paviršiaus bei susijusias su darbu aukštyje (gylyje) ir aukštalipio mokymu;
 3. parengia mokymo priemones užsiėmimams, užtikrina tinkamą jos eksploatavimą;
 4. ruošia ir kaupia mokomąją medžiagą (metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius ir t.t.), mokymo priemones susijusias su darbais vandenyje, ant vandens ir ledo paviršiaus bei susijusias su darbu aukštyje (gylyje) bei aukštalipio mokymu;
 5. dirba su nardymo įranga bei aukštalipių naudojama įranga;
 6. vairuoja ir prižiūri (tvarko dokumentaciją) Mokyklos viršininko įsakymu priskirtas transporto priemones;
 7. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų, teisės aktų projektus bei kitų norminių dokumentų projektus;
 8. atsako už darbų vandenyje ir ant vandens (ledo paviršiaus) mokymui skirto inventoriaus priežiūrą;
 9. dirba su dekompresine kamera, pagal kompetenciją atlieka  jos priežiūrą, pildo reikiamą dokumentaciją;
 10. organizuoja įrangos, skirtos praktiniams užsiėmimams atviruose vandens telkiniuose pristatymą į mokymo vietą;
 11. rengia įsigyjamo turto specifikacijas (atlieka rinkos analizę) pagal kuruojamas sritis;
 12. teikia pasiūlymus ir specifikacijas dėl įsigyjamų treniruoklių bei maketų gamybos pagal kuruojamas sritis;
 13. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
 14. užtikrina paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu naudojamų resursų taupų naudojimą;
 15. organizuoja  narų suslėgto oro balionų užpildymą oru, esant būtinybei juos pildo;
 16. užtikrina efektyvų materialinių vertybių, energetinių resursų, mokymo priemonių panaudojimą, esančių
 17. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose;
 18. kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų, vidaus tvarkos taisyklių rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 19. atsako už materialųjį turtą;
 20.  ruošia dokumentus susijusius su materialinių vertybių įsigijimu, inventorizacija, perdavimu ir nurašymu
 21. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
 22. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
 23. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.