Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;

skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas moko kursų dalyvius gaisrų gesinimo taktikos ir dirbti aukštyje (gylyje) bei atlikti aukštalipio darbus;

ruošia mokymo priemones užsiėmimams, užtikrina įrangos, skirtos aukštalipių darbams atlikti tinkamą paruošimą užsiėmimams bei jos eksploatavimą;

ruošia ir kaupia mokomąją medžiagą (metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius ir t.t.), mokymo priemones gaisrų gesinimo taktikos ir darbų aukštyje (gylyje) bei aukštalipio srityse, praveda teorinius ir praktinius užsiėmimus, ruošia mokymo priemones užsiėmimams;

dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais bei aukštalipių naudojama įranga;

pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų, teisės aktų projektus bei kitų norminių dokumentų projektus;

atsako bei organizuoja aukštalipių naudojamos įrangos periodinius bandymus, patikrinimus ir pildo susijusią dokumentaciją;

pildo dokumentaciją, susijusią su gaisrinės, gelbėjimo įrangos eksploatavimu, kuro ir eksploatacinių medžiagų apskaitą;

rengia  įsigyjamo turto specifikacijas (atlieka rinkos analizę) pagal kuruojamas sritis;

teikia pasiūlymus ir specifikacijas dėl įsigyjamų treniruoklių bei maketų gamybos;

užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;

užtikrina paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu naudojamų resursų taupų naudojimą;

populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose;

kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;

dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;

vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.