Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;  
 2. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, vykdo C kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą, praveda teorinius ir praktinius užsiėmimus apmokant operatorius dirbti su gaisrinėmis automobilinėmis kopėčiomis (keltuvais), turinčiomis lopšį bei dirbti su kėlimo platformomis ir jų įranga.
 3. ruošia mokymo priemones užsiėmimams, užtikrina technikos ir įrangos tinkamą paruošimą užsiėmimams bei jos eksploatavimą;
 4. ruošia ir kaupia mokomąją medžiagą (metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius ir t.t.), mokymo priemones susijusias su C kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymu ir  operatorių dirbti su gaisrinėmis automobilinėmis kopėčiomis (keltuvais), turinčiomis lopšį bei dirbti su kėlimo platformomis ir jų įranga mokymu.
 5. vairuoja Mokyklos viršininko įsakymu priskirtas transporto priemones;
 6. dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais;
 7. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų, teisės aktų projektus bei kitų norminių dokumentų projektus;
 8. atsako bei organizuoja technikos (pagrindinių transporto priemonių) techninės priežiūros darbus, nurodytus VPGT technikos eksploatavimo nuostatuose bei pildo susijusią dokumentaciją;
 9. pildo dokumentaciją (ataskaitas), susijusią su gaisrinės technikos (transporto priemonių ir įrangos) eksploatavimu, kuro ir eksploatacinių medžiagų apskaita bei nurašymu ir Mokyklos pagrindinių ir pagalbinių transporto priemonių ketvirčių ataskaitas;
 10. rūpinasi kuro eksploatacinių medžiagų, atsarginių dalių įsigijimu bei pristatymu;
 11. atsako už gaisrinių automobilių techninės apžiūros organizavimą ir rūpinasi privalomosios atsakomybės draudimo klausimais;
 12. organizuoja ir užtikrina automobilinių kopėčių kėlimo mechanizmo techninę priežiūrą bei savalaikius periodinius patikrinimus;
 13. organizuoja ir atsako už UGM darbuotojų, siekiančių įgyti teisę vairuoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemones egzaminavimo reikalavimų įgyvendinimą;
 14. organizuoja Mokyklos gaisrinės ir gelbėjimo technikos eksploatavimą, priežiūrą ir išbandymus;
 15. rengia  įsigyjamo turto specifikacijas (atlieka rinkos analizę) pagal kuruojamas sritis;
 16. teikia pasiūlymus ir specifikacijas dėl įsigyjamų treniruoklių bei maketų gamybos pagal kuruojamas sritis;
 17. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
 18. užtikrina paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu naudojamų resursų taupų naudojimą;
 19. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose;
 20. kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 21. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
 22. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
 23. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.