Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;
 2. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, moko kursų dalyvius dirbti kenksmingoje aplinkoje bei darbti su aukšto slėgio kompresoriais;
 3. parengia mokymo priemones užsiėmimams, užtikrina tinkamą jos eksploatavimą;
 4. ruošia ir kaupia mokomąją medžiagą (metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius ir t.t.), mokymo priemones susijusias su darbo organizavimu ir vykdymu kenksmingoje aplinkoje bei darbu su aukšto slėgio kompresoriais, praveda teorinius ir praktinius užsiėmimus, ruošia mokymo priemones užsiėmimams;
 5. vairuoja Mokyklos viršininko įsakymu priskirtas transporto priemones;
 6. dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais;
 7. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų, teisės aktų projektus bei kitų norminių dokumentų projektus;
 8. organizuoja ir užtikrina, kad   įrangos, kuri naudojama netinkamoje kvėpuoti aplinkoje (kaukės, balionai, nugarinės plokštės su kartu kompletuojama įranga) periodiniai bandymai, patikrinimai būtų atlikti laiku, pildo susijusią dokumentaciją;
 9. organizuoja ir užtikrina, kad dielektrinės įrangos periodiniai bandymai būtų atlikti laiku, pildo susijusią dokumentaciją;
 10. rūpinasi stacionarių ir nešiojamų radijo ryšio priemonių eksploatavimu, priežiūra bei atlieka smulkius remonto darbus;
 11. vykdo apskaitą ir atsako už stacionarias ir nešiojamas radijo ryšio priemones;
 12. pildo dokumentaciją, susijusią su gaisrinės, gelbėjimo technikos ir įrangos eksploatavimu, kuro ir eksploatacinių medžiagų apskaitą;
 13. rengia įsigyjamo turto specifikacijas (atlieka rinkos analizę) pagal kuruojamas sritis;
 14. teikia pasiūlymus ir specifikacijas dėl įsigijamų treniruoklių bei maketų gamybos pagal kuruojamas sritis;
 15. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
 16. užtikrina paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu naudojamų resursų taupų naudojimą;
 17. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose;
 18. kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 19. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
 20. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
 21. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.