Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;

pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų, teisės aktų projektus bei kitų norminių dokumentų projektus;

skaito paskaitas ir veda praktinius specialaus fizinio parengimo, rikiuotės pagrindų ir plaukikų gelbėtojų užsiėmimus;

ruošia ir kaupia mokomąją medžiagą (metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius ir t.t.), mokymo priemones pagal kuruojamas sritis;

inicijuoja ir veda kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius specialaus fizinio parengimo srityje;

pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant sportinius renginius VPGT darbuotojams ir Mokyklos kursantams;

užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu;

teikia siūlymus dėl fizinio parengimo, rikiuotės pagrindu ir plaukikų gelbėtojų mokymo proceso gerinimo;

rengia (atnaujina) treniruoklių salės, sporto salės, sporto aikštelių, stadiono ir mokomųjų bokštų vidaus tvarkos taisykles;

organizuoja veiklą, užtikrina vidaus tvarką treniruoklių salėje, sporto salėje, sporto aikštelėse, stadione ir mokomuosiuose bokštuose bei atsako už šiose patalpose esančio inventoriaus eksploataciją;

teikia pasiūlymus dėl fiziniam parengimui reikalingo inventoriaus įsigijimo ir remonto;

organizuoja Mokyklos pareigūnų fizinio pasirengimo lygio vertinimą;

pagal kompetenciją dalyvauja Mokyklos viršininko sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

vairuoja Mokyklos viršininko įsakymu priskirtas transporto priemones;

užtikrina paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu naudojamų resursų taupų naudojimą;

populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose;

kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;

dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;

vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.