Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;  
 2. moko civilinės saugos sistemos subjektų pareigūnus, atsakingus už ekstremaliųjų situacijų prevenciją, prognozavimą, valdymą ir padarinių likvidavimą;
 3. dėsto civilinę saugą;
 4. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas moko kursų dalyvius dirbti likviduojant ekologines bei radiologinių avarijų tema, padeda cheminių įvykių likvidavimo taktikos užsiėmimuose;
 5. vairuoja Mokyklos viršininko įsakymu priskirtas transporto priemones;
 6. parengia mokymo priemones užsiėmimams, užtikrina tinkamą jos eksploatavimą;
 7. ruošia ir kaupia mokomąją medžiagą (metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius ir t.t.), mokymo priemones civilinės saugos, ekologinių, radiologinių  avarijų likvidavimo temomis;
 8. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų, teisės aktų projektus bei kitų norminių dokumentų projektus;
 9. kompetencijos ribose parengia, suderina pažintinių ekskursijų, vizitų, programų/tvarkaraščių projektus, kompetencijos ribose praveda pažintines ekskursijas, vizitus;
 10. rengia informaciją, apie vykdomus skyriuje mokymus bei renginius, Mokyklos interneto svetainę ir Facebooko paskyrą administruojančiam darbuotojui;
 11. organizuoja ir užtikrina, kad   periodiniai bandymai, patikrinimai būtų atlikti laiku pildo susijusią dokumentaciją (rankinių kopėčių, ugniagesio diržų, plunksnakablių, gelbėjimo virvių) ir;
 12. rengia  įsigyjamo turto specifikacijas (atlieka rinkos analizę) pagal kuruojamas sritis;
 13. teikia pasiūlymus ir specifikacijas dėl įsigyjamų treniruoklių bei maketų gamybos pagal kuruojamas;
 14. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
 15. užtikrina paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu naudojamų resursų taupų naudojimą;
 16. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose;
 17. savo kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 18. įgyvendina bei atsako už kokybės vadybos sistemos (ISO) procesų stebėseną ir įgyvendinimą skyriaus ribose;
 19. kontroliuoja, analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl skyriaus dėstytojų pedagoginių darbo valandų;
 20. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
 21. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
 22. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai;