Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su ugniagesių gelbėtojų pirminio, tęstinio ir neformalaus profesinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;
 2. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas gelbėjimo darbų (įvykių susijusių su transporto avarijomis) temomis, moko kursų dalyvius gelbėjimo darbų, t. y. įvykių, susijusių su transporto avarijomis likvidavimo taktikos;
 3. ruošia mokymo priemones užsiėmimams, užtikrina gaisrinės technikos ir įrangos tinkamą eksploatavimą;
 4. ruošia ir kaupia mokomąją ir specialiąją literatūrą (metodinę medžiagą, paskaitų konspektus, informacinius leidinius ir t.t.), mokymo priemones susijusias su gelbėjimo darbų, t. y. įvykių susijusių su transporto avarijų likvidavimo taktika, praveda teorinius ir praktinius užsiėmimus, ruošia mokymo priemones užsiėmimams;
 5. vairuoja Mokyklos viršininko įsakymu priskirtas transporto priemones;
 6. dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais;
 7. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko raštų, įsakymų bei kitų teisės aktų projektus;
 8. atsako už gaisrinių žarnų techninę priežiūrą, remontą, periodinius bandymus ir pildo susijusią dokumentaciją;
 9. pildo dokumentaciją, susijusią su gaisrinės, gelbėjimo technikos ir įrangos eksploatavimu, kuro ir eksploatacinių medžiagų apskaitą;
 10. pagal kompetenciją, teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projektų, įsigyjant mokymo priemones;
 11. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
 12. užtikrina paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu naudojamų resursų taupų naudojimą;
 13. kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 14. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
 15. teisės aktų numatyta tvarka dalyvauja Mokyklos pajėgų sudėtyje įvykių ir ekstremalių situacijų likvidavimo ir padarinių šalinimo darbuose ir/arba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atsakingų pareigūnų pavedimu išvyksta į įvykius ir ekstremalias situacijas bei dalyvauja jų likvidavimo ir padarinių šalinimo darbuose;
 16. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.