Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;

 2. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, gelbėjimo darbų (įvykių, susijusių su transporto avarijomis) temomis kursų dalyviams;

 3. prižiūri, teikia pasiūlymus bei pagal poreikį organizuoja reikalingus atlikti darbus, siekiant tinkamai bei saugiai eksploatuoti praktiniam mokymui skirtus mokymo maketus, įrenginius;

 4. teikia pasiūlymus dėl Kursantų ir klausytojų vidaus tvarkos taisyklių pakeitimų, jų įgyvendinimo, kontrolės ir rengia su tuo susijusius Mokyklos teisės aktų projektus;

 5. vairuoja Mokyklos viršininko įsakymu priskirtas transporto priemones;

 6. siekiant užtikrinti vidaus tvarką mokymo proceso metu skyriaus teritorijoje ir teritorijoje esančiuose pastatuose rengia su tuo susijusius Mokyklos teisės aktų projektus;

 7. teikia pasiūlymus dėl Mokyklos pajėgų darbo organizavimo tvarkos gerinimo, atlieka Mokyklos pajėgų pasirengimo išvykti į įvykius patikrinimus;

 8. rengia skyriaus pareigūnų, dirbančių pamainomis darbo grafikus bei vykdo jų darbo valandų apskaitą ir numatytais terminais teikia darbo apskaitos žiniaraščius atsakingiems asmenims;

 9. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų, teisės aktų projektus bei kitų norminių dokumentų projektus;

 10. organizuoja gaisrinės ir gelbėjimo įrangos remonto darbus;

 11. rūpinasi kuro, eksploatacinių medžiagų, atsarginių dalių įsigijimu bei pristatymu;

 12. organizuoja Mokyklos gaisrinės ir gelbėjimo įrangos eksploatavimą, priežiūrą ir išbandymus;

 13. rengia įsigyjamo turto technines specifikacijas (atlieka rinkos analizę);

 14. teikia pasiūlymus ir technines specifikacijas dėl įsigyjamų treniruoklių bei maketų gamybos;

 15. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;

 16. užtikrina paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu naudojamų resursų taupų naudojimą;

 17. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose;

 18. kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;

 19. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;

 20. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;

 21. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.