Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  1. padeda pravesti praktinius užsiėmimus;
  2. veda praktinius užsiėmimus budinčios pamainos sudėtyje esantiems kursantams;
  3. ruošia mokymo priemones užsiėmimams, užtikrina technikos ir įrangos paruošimą užsiėmimams bei jos teisingą eksploatavimą;
  4. vairuoja Mokyklos viršininko įsakymu priskirtas transporto priemones; dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais;
  5. organizuoja ir prižiūri vidaus tvarką patalpose bei teritorijoje budėjimo metu;
  6. pildo technikos ir įrangos eksploatavimo (kuro, eksploatacinių medžiagų ir t.t.) bei kitus budinčios pamainos tarnybinius dokumentus (Tarnybos knygą, kursantų lankomumo žurnalą ir t.t.);
  7. atlieka priskirtos pamainai gaisrinės technikos ir juose esančios gaisrinės ir gelbėjimo įrangos priežiūros ir smulkius remonto darbus (vadovaujantis VPGT technikos eksploatavimo nuostatais);
  8. ruošia priskirtą pamainai gaisrinę techniką techninei apžiūrai;
  9. padeda atlikti priskirtos pamainoms gaisrinės ir gelbėjimo įrangos bei įrangos, skirtos dirbti netinkamoje aplinkoje kasdieninius aptarnavimo darbus bei periodinius privalomus patikrinimus (I pamaina – rankinės kopėčios, ugniagesio diržai, plunksnakabliai; II pamaina – dielektrinės priemonės, gelbėjimo virvės, žarnų laikikliai; III pamaina – visų tipų (pagal pagaminimo medžiagą ir panaudojimo paskirtį) gaisrinės žarnos; IV pamaina - kaukės, balionai, nugarinės plokštės su kartu komplektuojama įranga; pakaitinis – teritorijoje esantys gaisriniai hidrantai ir vidaus priešgaisrinis vandentiekis)
  10. teikia Mokyklos vadovui, skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl materialinių vertybių, patalpų efektyvaus panaudojimo;
  11. prisideda prie pratybų maketų, treniruoklių ir kitų priemonių gamybos;
  12. kontroliuoja ir užtikrina, kad eksploatuojamose patalpose, esančiose Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus teritorijoje būtų tvarka ir švara, vykdomi dienotvarkės reikalavimai, saugomas patikėtas valstybinis turtas, švariai laikoma technika ir įranga;
  13. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
  14. užtikrina paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu naudojamų resursų taupų naudojimą;
  15. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose bei pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;
  16. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
  17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
  18. nesant Mokyklos skyrininko (kuriam taikoma suminė darbo laiko apskaita), dirba pamainomis ir vykdo jo funkcijas;
  19. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.