Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. palaiko švarą ir tvarką Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus teritorijoje;
  2. tręšia teritorijoje esančius krūmus, veją;
  3. geni medžius, krūmus, pjauna ir grėbia vejos žolę;
  4. valo sniegą nuo takų ir aikštelių;
  5. parengia pratybų vietas praktiniams užsiėmimams bei sutvarko užsiėmimams pasibaigus;
  6. esant reikalui atlieka nedidelės apimties baldų, statybos – remonto darbus Mokyklos  Praktinio parengimo skyriuje;
  7. užtikrina švarą ir tvarką Mokyklos Praktinio parengimo skyriui priskirtuose tarnybiniuose lengvuosiuose ir specialiuosiuose automobiliuose
  8. tausoja ir saugo patikėtą įrangą, įrankius, organizuoja jų remontą.
  9. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų bei priešgaisrinės saugos taisyklių;
  10. vykdo kitus Mokyklos Administracinio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.