Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, kvalifikacijos tobulinimo programas;
 2. dalyvauja mokymo programų rengimo darbo grupių veikloje;
 3. teikia metodines rekomendacijas aktualiais Mokyklos pareigūnams, tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis psichologinių problemų prevencijos klausimais;
 4. organizuoja ir veda mokymus Mokyklos pareigūnams, tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis  aktualiais psichologijos klausimais;
 5. moko pareigūnus, tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis teikti pirmąją emocinę pagalbą po kritinių įvykių;
 6. rengia prevencines priemones ir mokymo programas, skirtas pareigūnams, tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
 7. vykdo nuotolinį mokymą pagal Mokyklos nuotolinio mokymosi programas;
 8. teikia psichologinę pagalbą Mokyklos pareigūnams, tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir kursantams;
 9. atlieka asmens individualų psichologinį vertinimą ir konsultavimą psichologinės pagalbos poreikio teikimo tikslais;
 10.  atlieka psichologinio mikroklimato tyrimą ir nustato psichologines problemas Mokykloje, pristato bei svarsto šias problemas su Mokyklos vadovybe ir Mokyklos kolektyvu, teikia rekomendacijas Mokyklos viršininkui nustatytoms problemoms spręsti:
 11. padeda nustatyti ir įgyvendinti Mokyklos psichologinio mikroklimato gerinimo ir veiklos veiksmingumo didinimo siekius;
 12. konsultuoja Mokyklos vadovybę vadovavimo, kolektyvo formavimo, konfliktų sprendimo, Mokyklos pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų motyvavimo bei psichologinės gerovės stiprinimo klausimais;
 13. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, užsienio valstybių psichologais, mokslo ir švietimo įstaigomis;
 14. esant poreikiui dalyvauja atrankų ir konkursų komisijose;
 15. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.

Darbuotojas atsako už teikiamos psichologinės pagalbos kokybę, tinkamą informacijos apie psichologinės pagalbos gavėjus naudojimą ir tyrimo medžiagos saugumo užtikrinimą.