Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;
 2. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus kursų dalyviams pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas technikos temomis;
 3. prižiūri, teikia pasiūlymus bei pagal poreikį organizuoja reikalingus atlikti darbus, siekiant tinkamai bei saugiai eksploatuoti praktiniam mokymui skirtus mokymo maketus, įrenginius;
 4. vairuoja Mokyklos transporto priemones;
 5. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų projektus;
 6. organizuoja technikos remonto darbus;
 7. organizuoja ir kontroliuoja Mokyklos technikos eksploatavimą, priežiūrą ir išbandymus;
 8. teikia pasiūlymus ir rengia įsigyjamo turto technines specifikacijas (atlieka rinkos analizę);
 9. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
 10. skaitydamas paskaitas ar vesdamas praktinius užsiėmimus užtikrina taupų resursų naudojimą;
 11. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (ar) VPGT organizuojamuose renginiuose;
 12. kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 13. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
 14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir/arba Mokyklos viršininko pavedimu dalyvauja likviduojant gaisrus ir kitus įvykius;
 15. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.