Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
 4. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
 5. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
 6. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 9. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
 10. Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda Ugniagesių gelbėtojų mokyklos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis asmens bylas.
 11. Organizuoja Ugniagesių gelbėtojų mokyklos darbuotojų dalyvavimą privalomuose periodiniuose profilaktiniuose sveikatos patikrinimuose.
 12. Konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, organizuoja struktūrinių padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų vertinimą ir įforminimą.
 13. Pildo Ugniagesių gelbėtojų mokyklos darbuotojų, dirbančių ne pamainomis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia su darbo laiko apskaita susijusius teisės aktų projektus.
 14. Pagal kompetenciją padeda vykdyti naujai priimtų ar perkeltų, ar grįžusių po vaiko priežiūros atostogų personalo adaptavimą ir įgyvendinti integracijos sistemos priemones.
 15. Rengia ataskaitas personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, pagal kompetenciją tvarko Vidaus reikalų pareigūnų ir Valstybės tarnautojų registrų duomenis, atsako už pateiktų duomenų teisingumą.
 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. studijų kryptis – socialinis darbas;
 3. studijų kryptis – teisė;
 4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;

arba:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. darbo patirtis – personalo srities patirtis;
 3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.