Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. koordinuoja ir atsako už  Mokyklos mokymo proceso organizavimą ir vykdymą;
  2. kontroliuoja, kad Mokyklos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, departamento  direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;
  3. koordinuoja su mokymo planavimu, organizavimu ir vykdymu susijusių dokumentų rengimą ir metodiškai vadovauja rengiant naujas ir atnaujinant esamas mokymo programas, mokymo programų modulius;
  4. organizuoja ir kontroliuoja Mokyklos struktūrinių padalinių veiklą;
  5. analizuoja darbuotojų pedagoginius darbo krūvius ir teikia pasiūlymus dėl jų paskirstymo;
  6. organizuoja Mokyklos veiklos viešinimą;
  7. organizuoja Mokyklos sportinius ir kultūrinius renginius;
  8. rengia ir teikia Mokyklos viršininkui pasiūlymus dėl Mokyklos veiklos gerinimo, mokymo strategijos kūrimo ir tobulinimo, metinių išlaidų planų ir sąmatų rengimo;
  9. kontroliuoja, kad Mokyklai skirtos lėšos būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka, racionaliai ir taupiai;
  10. koordinuoja Mokyklos ir jos struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su užsakovais, ministerijų, mokslinių tyrimų ir mokslo įstaigų vadovaujančiais darbuotojais, analogiškų užsienio įstaigų atstovais bei viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;
  11. organizuoja veiklas, susijusias su Europos Sąjungos lėšomis ir kitų paramos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu;
  12. koordinuoja ir organizuoja metodinių nurodymų, rekomendacijų, taisyklių personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, turto valdymo ir priežiūros klausimais rengimą;
  13. rengia su Mokyklos veikla susijusius teisės aktus;
  14. dalyvauja Mokyklos viršininko įsakymu sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
  15. organizuoja ir koordinuoja savanorių ugniagesių veiklą Mokykloje;
  16. dalyvauja ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
  17. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ar kitų institucijų organizuojamuose švietėjiškuose renginiuose;
  18. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Mokyklos strateginius tikslus;
  19. laikinai nesant Mokyklos viršininko, atlieka jo funkcijas.