Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Teikia siūlymus dėl Mokykloje vykdomo civilinės saugos mokymo planavimo, organizavimo ir priežiūros.
 2. Organizuoja ir dalyvauja civilinės saugos įvadinio ir tęstinio mokymo programų rengime ir tobulinime.
 3. Teikia siūlymus dėl civilinės saugos mokymo priemonių ir kontroliuoja patvirtintų priemonių įgyvendinimą.
 4. Teikia siūlymus dėl civilinės saugos mokymo proceso gerinimo.
 5. Prižiūri Mokykloje vykdomą civilinės saugos mokymą.
 6. Teikia siūlymus dėl Mokykloje vykdomo nuotolinio mokymo gerinimo.
 7. Vykdo priskirtų kokybės vadybos sistemos (ISO) procesų stebėseną ir įgyvendinimą.
 8. Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę ir dalykinę pagalbą civilinės saugos klausimais valstybės ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojams bei darbuotojams, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojams.
 9. Prižiūri Mokyklos interneto svetainės (ugm.lrv.lt) turinį, teikia pasiūlymus dėl jo atnaujinimo.
 10. Mokyklos viršininko ar Mokyklos Mokymo skyriaus viršininko pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pagal kompetenciją atstovauja Mokyklą kitose institucijose ir įstaigose.
 11. Skaito civilinės saugos paskaitas.
 12. Pagal kompetenciją populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos, valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ar kitų institucijų organizuojamuose švietėjiškuose
 13. renginiuose.
 14. PAGD prie VRM direktoriui pavedus dalyvauja ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje.
 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.