Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
1. pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;
2. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus kursų dalyviams pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas darbo aukštyje, gylyje temomis;
3. prižiūri, teikia pasiūlymus bei pagal poreikį organizuoja reikalingus atlikti darbus, siekiant tinkamai bei saugiai eksploatuoti praktiniam mokymui skirtus mokymo maketus, įrenginius;
4. vairuoja Mokyklos transporto priemones;
5. dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais;
6. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų projektus;
7. atsako už įrangos, skirtos darbui aukštyje, gylyje techninę priežiūrą, remontą, periodinius išbandymus ar šių išvardintų darbų organizavimą ir jų vykdymo kontrolę bei pildo susijusią dokumentaciją;
8. teikia pasiūlymus ir rengia įsigyjamo turto technines specifikacijas (atlieka rinkos analizę);
9. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
10. skaitydamas paskaitas ar vesdamas praktinius užsiėmimus užtikrina taupų Mokyklos resursų naudojimą;
11. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (arba) VPGT organizuojamuose renginiuose;
12. šios pareigybės kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
13. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir (arba) Mokyklos viršininko pavedimu išvyksta į įvykius ir ekstremalias situacijas bei dalyvauja jų likvidavimo ir padarinių šalinimo darbuose;
15. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko, Mokyklos viršininko pavaduotojo ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.