Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.  skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus kursantams ir klausytojams pagal pirminio profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo, įvadinio mokymo kursų ir kvalifikacijos tobulinimo programas valdymo ir vadovavimo bei bendravimo su žiniasklaida srityse;

2. užtikrina kursantų ir klausytojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu;

3. teikia pasiūlymus dėl mokymo programų rengimo, jų papildymo, dalyvauja jas rengiant;

4. kaupia specialią literatūrą, rengia konspektus, metodinę ir vaizdinę mokomąją medžiagą pagal savo veiklos kryptis;

5. tvarko mokymo organizavimo dokumentaciją;

6. pagal kompetenciją dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

7. rengia informaciją Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – Mokykla) interneto svetainei ir Mokyklos socialinio tinklo Facebook paskyrai apie organizuojamus ir vykdomus renginius;

8. fotografuoja, filmuoja ir kaupia Mokyklos veiklos foto ir vaizdo medžiagos archyvą;

9. analizuoja informaciją ir teikia Mokyklos vadovybei pasiūlymus apie Europos Sąjungos, nacionalinių ir kitų šalių bei institucijų administruojamas finansines priemones, kvietimus dalyvauti nacionalinių ir užsienio šalių institucijų rengiamuose projektuose, rengia dokumentus dalyvavimui projektų veikloje ir įgyvendina projektus, kuriems gautas finansavimas;

10. vykdo Mokyklos virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE priežiūrą ir tvarkymą bei nuotolinį mokymą pagal priskirtas Mokyklos vykdomas mokymo programas;

11. pagal kompetenciją organizuoja renginius ir dalyvauja juose populiarinant ugniagesio gelbėtojo profesiją, skatina Mokyklos kursantus siekti karjeros, dalyvauja Mokyklos, valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ar kitų institucijų organizuojamuose švietėjiškuose renginiuose;

12. vykdo kitus, su Mokyklos funkcijomis susijusius, Mokyklos viršininko, Mokyklos viršininko pavaduotojo ir Mokyklos Mokymo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos tikslai.