Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. komplektuoja Mokyklos mokymo grafike numatytų mokymo kursų grupes;
 2. rengia Mokyklos viršininko įsakymų ir kitų norminių teisės aktų, susijusių su Mokyklos mokymo grafiko įgyvendinimu, projektus ir teikia juos derinimui;
 3. formuoja kursantų ir (ar) klausytojų grupių mokymo bylas;
 4. apibendrina Mokyklos Mokymo skyriaus darbuotojų pedagoginius krūvius ir teikia skyriaus viršininkui;
 5. rengia metodinių seminarų, pasitarimų, konferencijų, tarnybinių mokymų organizavimo dokumentus;
 6. rengia mokymo tvarkaraščių projektus, juos derina ir teikia Mokyklos viršininkui tvirtinti;
 7. apibendrina kursantų ir klausytojų apklausos anketų duomenis;
 8. pagal kompetenciją organizuoja asmens įgytų kompetencijų vertinimą;
 9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir švietimo įstaigomis mokymo organizavimo klausimais;
 10. kaupia Mokykloje besimokančiųjų kursantų ir klausytojų duomenis;
 11. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Mokymo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.