Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 2. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 3. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.
 4. Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
 5. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
 6. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
 8. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
 9. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.
 10. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.
 11. Organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
 12. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 13. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 14. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 15. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 16. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 17. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 19. Atlieka priežiūros ir kontrolės veiklas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata Ugniagesių gelbėtojų mokykloje. Rengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas pagal atskiras veiklos sritis ir tvarko su tuo susijusią dokumentaciją.
 20. Analizuoja energetinių išteklių, ryšių ir tinklų poreikį Ugniagesių gelbėtojų mokyklos reikmėms, užtikrina jų nenutrūkstamą tiekimą ir priežiūrą. Organizuoja informacinių technologijų priežiūrą.
 21. Pagal kompetenciją dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe.
 22. Planuoja ir organizuoja statinių techninę priežiūrą. Vykdo nesudėtingų statinių techninę priežiūrą. Organizuoja ir prižiūri pastatų remonto, renovacijos ir (ar) rekonstrukcijos darbus.
 23. Planuoja ir organizuoja infrastruktūros eksploataciją, priežiūrą bei remontą. Atsako už šios srities sutarčių vykdymą.
 24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.