Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1.  pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;
 2.  skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus kursų dalyviams pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas gaisrų gesinimo srityje, bei susijusias su darbais vandenyje, ant vandens ir ledo paviršiaus;
 3.  prižiūri, teikia pasiūlymus bei pagal poreikį organizuoja reikalingus atlikti darbus, siekiant tinkamai bei saugiai eksploatuoti praktiniam mokymui skirtus mokymo maketus, įrenginius;
 4. vairuoja Mokyklos transporto priemones;
 5. dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais ir su nardymo įranga;
 6. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų projektus;
 7. teikia pasiūlymus ir rengia įsigyjamo turto technines specifikacijas (atlieka rinkos analizę);
 8. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
 9. skaitydamas paskaitas ar vesdamas praktinius užsiėmimus užtikrina taupų Mokyklos resursų naudojimą;
 10. pagal kompetenciją dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
 11. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (arba) VPGT organizuojamuose renginiuose;
 12. šios pareigybės kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 13. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
 14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir (arba) Mokyklos viršininko pavedimu išvyksta į įvykius ir ekstremalias situacijas bei dalyvauja jų likvidavimo ir padarinių šalinimo darbuose;
 15. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko, Mokyklos viršininko pavaduotojo ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.