Pareigų aprašymas Spausdinti

 1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
 2. pagal kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo įgyvendinimu, VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, gaisrinės saugos žinių skleidimu;                
 3. skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus kursų dalyviams pagal pirminio, tęstinio profesinio, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas gaisrų gesinimo srityje;
 4. prižiūri, teikia pasiūlymus bei pagal poreikį organizuoja reikalingus atlikti darbus, siekiant tinkamai bei saugiai eksploatuoti praktiniam mokymui skirtus mokymo maketus, įrenginius;
 5. vairuoja Mokyklos transporto priemones;
 6. dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais;
 7. pagal kompetenciją rengia Mokyklos viršininko įsakymų projektus;
 8. teikia pasiūlymus ir rengia įsigyjamo turto technines specifikacijas (atlieka rinkos analizę);
 9. užtikrina kursų dalyvių saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi praktinių ir teorinių užsiėmimų metu;
 10. skaitydamas paskaitas ar vesdamas praktinius užsiėmimus užtikrina taupų Mokyklos resursų naudojimą;
 11. pagal kompetenciją dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
 12. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos ir (arba) VPGT organizuojamuose renginiuose;
 13. šios pareigybės kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl naujų bei esamų mokymo programų rengimo ar papildymo, dalyvauja jas rengiant;
 14. dalyvauja civilinės saugos ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pratybose;
 15. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir (arba) Mokyklos viršininko pavedimu išvyksta į įvykius ir ekstremalias situacijas bei dalyvauja jų likvidavimo ir padarinių šalinimo darbuose;
 16. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko, Mokyklos viršininko pavaduotojo ir Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.