Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3.  Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4.  Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10.  Rengia Ugniagesių gelbėtojų mokyklos teisės aktų projektus, dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų veikloje.
 11. Koordinuoja ir kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
 12.  Analizuoja turto ir infrastruktūros poreikį, koordinuoja jų priežiūros vykdymą, vertina ir planuoja lėšų poreikį, organizuoja jų apsaugą.
 13. Koordinuoja investicinius projektus ir veiklas, susijusias su Europos Sąjungos lėšomis  bei kitų paramos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu.
 14. Organizuoja personalo funkcijų įgyvendinimą,  atlieka Ugniagesių gelbėtojų mokyklos struktūrinių padalinių nuostatų bei pareigybių aprašymų vertinimą, organizuoja ir koordinuoja tarnybinių nusižengimų tyrimą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažeidimų įvertinimą.
 15. Atsako už viešųjų pirkimų planavimą, organizuoja mokymų, ilgalaikio turto nuomos,  viešųjų pirkimų sutarčių rengimą, teikia pasiūlymus dėl valstybės lėšų panaudojimo vykdant viešuosius pirkimus, turto ir infrastruktūros valdymą ir priežiūrą.
 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.