Pareigų aprašymas Spausdinti

 1.  
 2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. administruoja Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – Mokykla) dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), vykdo dokumentų, bylų, registrų tvarkymą, dokumentų perdavimą DVS priemonėmis vykdytojams ir dokumentų archyvavimą;
  2. pagal kompetenciją apmoko naujus DVS vartotojus dirbti su DVS, konsultuoja DVS vartotojus darbo su DVS klausimais;
  3. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja Mokyklos gautus, siunčiamus ir vidaus dokumentus, tvarko jų apskaitą;
  4. koordinuoja Mokykloje rengiamų dokumentų teikimo pasirašymui ir (arba) vizavimui procesą;
  5. nustatyta tvarka ir terminais rengia ir paruošia išsiuntimui Mokyklos dokumentus;
  6. tvarko, kaupia ir saugo Mokyklos dokumentus, užtikrina jų teisėtą naudojimą;
  7. priima iš Mokyklos darbuotojų dokumentus saugojimui, tikrina jų suformavimą;
  8. kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant reikalui, atlieka jų atstatymą;
  9. organizuoja bylų perdavimą į valstybės archyvą. Rengia ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, teikia juos derinti ir tvirtinti;
  10. atrenka naikintinus dokumentus, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, pateikia juos derinti ir tvirtinti;
  11. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina dokumentų kopijas;
  12. saugo Mokyklos antspaudą, kontroliuoja tikslinį jo naudojimą;
  13. administruoja Mokyklos bendrąją elektroninio pašto dėžutę;
  14. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, susijusius su dokumentų valdymo gerinimu Mokykloje;
  15. aptarnauja asmenis telefonu, suteikia jiems reikalingą informaciją, peradresuoja telefono skambučius;
  16. tvarko dokumentus, susijusius su Mokyklos statutinių valstybės tarnautojų važiavimo išlaidų kompensavimu, tikrina pateikiamų dokumentų tikslumą, rengia važiavimo išlaidų kompensavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
  17. rengia kursų dalyvių pažymėjimus, juos registruoja ir organizuoja jų išdavimą;
  18. pagal kompetenciją dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
  19. vykdo kitus, su Mokyklos funkcijomis susijusius, Mokyklos viršininko, Mokyklos viršininko pavaduotojo ir Mokyklos Administracinio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos tikslai.