BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Gaisrinės saugos mokymas

Ugniagesių gelbėtojų mokykla, įgyvendindama Priešgaisrinės saugos įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus vykdo įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, atsakingų asmenų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymus. Šiuo metu  vykdomi mokymai:

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos (toliau – Programa) paskirtis – supažindinti įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus arba atsakingus asmenis, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti(toliau – objektų vadovai ir atsakingi asmenys), su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 str. 5 dalis nustato, kad "Priešgaisrinės saugos mokymo programą turi išklausyti įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti."

Ugniagesių gelbėtojų mokykla gali vykdyti ne tik kontaktinį mokymą Jūsų įmonėje, bet ši mokymo programa yra ir virtualioje mokymosi erdvėje. Kaip vykdomas mokymas virtualioje mokymosi erdvėje? Pagal pateiktus duomenis Jūsų darbuotojas (-ai) prisijungia prie Mokyklos virtualiosios mokymosi aplinkos jas (jiems) patogiu laiku. Per nustatytą laiką (jį galime suderinti) prisijungia ir susipažįsta su pateikta medžiaga bei išsprendžia testą. Mes pateikiame Jums baigimo pažymėjimą ir sąskaitą faktūrą. Jums nereikia važiuoti į Mokyklą.  

MOKYMO TVARKA

Mokyti objektų vadovus ir atsakingus asmenis gali asmenys, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nustatyta tvarka įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu (toliau vadinama – mokymo vykdytojai).

Išklausiusiems Programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą objektų vadovams ir atsakingiems asmenims mokymo vykdytojas išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimą. Ant pažymėjimo dedamas mokymo vykdytojo antspaudas, jeigu jį privaloma turėti.

Objektų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 valandos. Išklausiusiems Programos kursą objektų vadovams ir atsakingiems asmenims mokymo vykdytojo nustatyta tvarka organizuojamas žinių įvertinimo baigiamasis egzaminas. Egzaminui skiriama 1 valanda.

Baigiamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis atsakė į daugiau kaip 70 % pateiktų klausimų. 

Baigiamojo egzamino rezultatai įforminami protokolu.

Mokymo vykdytojas objektų vadovų ir atsakingų asmenų mokymą ir baigiamąjį žinių vertinimą gali organizuoti nuotoliniu būdu. 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

Gaisrų statistiniai duomenys šalyje. Pagrindinės gaisrų priežastys (1 valanda).

Priešgaisrinė saugą reglamentuojantys teisės aktai (1 valanda).

Priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka (2 valandos).

Priešgaisrinė įranga (2 valandos).

Gaisrų gesinimo organizavimas. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui (1 valanda).

Objektų vadovų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (1 valanda).

Tel. pasiteiravimui: (8 5) 240 2802

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių  12 p. nustato, kad "Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms".

Ugniagesių gelbėtojų mokykla turi gilias gaisrinės saugos mokymo tradicijas. Mes galime parengti Jūsų įstaigos poreikius ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią mokymo programą ir atlikti darbuotojų mokymą bet atestavimą.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla gali vykdyti ne tik kontaktinį mokymą Jūsų įmonėje, bet ši mokymo programa yra ir virtualioje mokymosi erdvėje. Kaip vykdomas mokymas virtualioje mokymosi erdvėje? Pagal pateiktus sąrašus Jūsų darbuotojai prisijungia prie Mokyklos virtualiosios mokymosi aplinkos jiems patogiu laiku. Per nustatytą laiką (jį galime suderinti) prisijungia ir susipažįsta su pateikta medžiaga bei išsprendžia testą. Mes pateikiame Jums kursų protokolą ir sąskaitą faktūrą. Patogu, kai visus darbuotojus negalima vienu metu surinkti mokymams į auditoriją!   

Mokymo trukmė - 3 val.

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės:

tel. (8 5) 240 28 02

el. p. [email protected]

Darbo su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis mokymo programa yra skirta išmokyti asmenis ar darbuotojus naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (ugnies gesintuvais, gaisriniais čiaupais).

50 procentų mokymui skirto laiko skiriama praktiniams užsiėmimams su ugnies gesintuvais ir kitomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Praktinis mokymas vyksta atvirame lauke, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Valčiūnų praktinio mokymo bazėje. Praktinio mokymo metu klausytojai gesina kietąsias ir skystąsias degias medžiagas skirtingų rūšių gesintuvais, mokomi teisingai dirbti su gaisriniame čiaupe esančia įranga.

Mokymo trukmė 4 valandos.

Tel. pasiteiravimui: (8 5) 240 28 02

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-11