BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijai gauti

ATMINTINĖ

NORINTIEMS ĮSIVERTINTI KOMPETENCIJAS UGNIAGESIO GELBĖTOJO KVALIFIKACIJAI GAUTI

Asmuo, norėdamas įsivertinti kompetencijas ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijai gauti (toliau – vertinamasis) privalo:

1. Atitikti nustatytus reikalavimus:

1.1. turėti ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį gesinant gaisrus ir vykdant kitus gelbėjimo darbus;

1.2. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą;

1.3. turėti ne didesnę kaip 1 metų darbo stažo, einant pareigas, kurių pareigybės aprašyme nustatyta gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymo funkcija, pertrauką.

2. Pateikti elektroninėmis priemonėmis arba paštu, arba asmeniškai šiuos dokumentus:

 2.1. prašymą Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininko vardu įvertinti kompetencijas (priedas);

 2.2. asmens tapatybės dokumento kopiją (pasas, asmens tapatybės kortelė);

2.3. mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus, rekomendacijas, praktinę darbo patirtį, profesinę ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamomis vertinti kompetencijomis kvalifikacijai įgyti, patvirtinančius dokumentus (jeigu tokie yra) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

2.4.  2.1-2.3 punkte nurodyti dokumentai privalo būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu pateiktas dokumentas (-ai) užpildytas (-i) kita kalba, jis (jie) turi būti išverstas (-ti) į lietuvių kalbą teisės aktų nustatyta tvarka.

(Kai dokumentų  skanuotos kopijos pateikiamos elektroniniu paštu (2.2 – 2.3 papunkčiai), jas reikia pateikti vienoje byloje ("faile") pdf formatu)! 

3. Kompetencijų vertinimas gali būti vykdomas ne ankščiau, kaip po 20 darbo dienų po prašymo pateikimo.

4. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininko paskirta komisija (asmuo) vertina pateiktus dokumentus ir nustato, kokias kompetencijas galima užskaityti.

5. Vertinamasis informuojamas, kokias kompetencijas (mokymo programos modulius) reikia patvirtinti (išlaikyti modulių egzaminus).

6. Modulių egzaminų laikymui suteikiama 20 darbo dienų. Per 20 darbo dienų neišlaikius teorinių egzaminų (testų) kompetencijų vertinimas nutraukiamas.

- teoriniai egzaminai (testai) laikomi Ugniagesių gelbėtojų mokyklos virtualioje mokymosi erdvėje (Moodle). Prisijungimo instrukciją gausite kartu su komisijos spendimu.

- praktiniai įgūdžiai vertinami Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje (Valčiūnų k., Juodšilių sen. Vilniaus r.). Išlaikiusieji teorinių žinių vertinimo testus bus informuojami apie praktinių įgūdžių vertinimo datą ir laiką. Atvykdamas į vertinimą vertinamasis gali atsivežti (rekomenduojame) savo apsauginių ugniagesio drabužių komplektą ir kvėpavimo aparato kaukę. Išlaikius praktinių įgūdžių egzaminą vertinamasis prileidžiamas prie kvalifikacijos vertinimo.

7. Apie kvalifikacijos egzaminų komisijos posėdį vertinamieji bus informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

8. Į kvalifikacijos egzaminą rekomenduojama atvykti iš vakaro.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-28