>

Kokybės vadybos sistema

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLOS KOKYBĖS POLITIKA

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pareiškimas dėl kokybės politikos

    Ugniagesių gelbėtojų mokykla yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus reikalų profesinio mokymo įstaiga, vykdanti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis profesinį parengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, organizuojanti asmenų profesinį, įvadinį, pagrindinį ir tęstinį profesinį mokymą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Siekdama tobulinti organizacijos vadybos sistemą, atsižvelgdama į Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veiklą suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, mokykla nustatė šias veiklos kryptis, susijusias su kokybe:

 • suteikti profesinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės profesinėsveiklos sričiai keliamus reikalavimus;
 • ugdyti asmenybės savybes, kurių reikia būsimai profesinei veiklai ir savarankiškam gyvenimui rinkos ir demokratijos principais grindžiamoje visuomenėje;
 • skatinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos darbuotojų ir kursantų atsakomybę, saviraišką, pilietiškumą.
 • Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veiklą grįsti darnos, savitarpio pagalbos ir supratimo, aiškumo ir nuolatinio tobulėjimo principu.
 • bendradarbiauti su šalies ir tarptautiniais partneriais siekiant konstruktyvaus, abipusiai naudingo rezultato. 
 • skatinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos darbuotojų profesinį tobulėjimą.

Ugniagesių gelbėtojųmokyklos vadovybė:

 • įsipareigoja laikytis Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001 standartą, reikalavimų, kasmet peržiūrėti, kad ji nuolat išliktų tinkama;
 • kiekvienais metais nustatyti naujus matuojamuosius kokybės tikslus, kuriais bus užtikrinamas nuolatinis kokybės tobulinimas;
 • tobulinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos infrastruktūrą; 
 • užtikrinti veiklos viešumą ir skaidrumą, bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis; 
 • sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijai tobulinti ir kelti.
 • skirti reikiamą dėmesį Ugniagesių gelbėtojų mokyklos darbuotojų kompetencijai.


UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLOS

KOKYBĖS TIKSLAI 2023 m.

 1. Gerinti mokymo programų parengimo procesą.

 2. Gerinti pirminio profesinio mokymo organizavimą.
 3. Gerinti tęstinio profesinio mokymo organizavimą.                     
 4. Gerinti dokumentų valdymo procesą.
 5. Gerinti personalo valdymą.
 6. Tobulinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos infrastruktūros priežiūrą.
 7. Tobulinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viešųjų pirkimų organizavimą.

Atnaujinimo data: 2023-09-29